Thông báo

Đề cương môn học Giáo dục thể chất

10:38 | 24/05/2021 265

Đề cương môn học Giáo dục thể chất

Quy định Quản lý kết quả học tập môn học Giáo dục thể chất của sinh viên hệ chính quy của các cơ sở giáo dục đại học thành viên trực thuộc Đại học Đà Nẵng

10:37 | 24/05/2021 352

Quy định Quản lý kết quả học tập môn học Giáo dục thể chất của sinh viên hệ chính quy của các cơ sở giáo dục đại học thành viên trực thuộc Đại học Đà Nẵng

Quyết định Ban hành Quy định tổ chức giảng dạy, học tập môn học Giáo dục thể chất trong Đại học Đà Nẵng

10:36 | 24/05/2021 305

Quyết định Ban hành Quy định tổ chức giảng dạy, học tập môn học Giáo dục thể chất trong Đại học Đà Nẵng

Quyết định về việc Ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất

10:35 | 24/05/2021 291

Quyết định về việc Ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất

Quy định về quản lý kết quả học tập môn học GDTC của Sinh viên

10:23 | 23/07/2020 284

Quy định về quản lý kết quả học tập môn học GDTC của Sinh viên

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>