Tổ Đào tạo - Công tác sinh viên


Địa chỉ :62 Ngô Sĩ Liên, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại :(+84.0236).3841325
Email :fpe.udn@ac.udn.vn
Tổ trưởng
TS. Trần Lê Nhật Quang

CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp việc cho Trưởng khoa trong việc xây dựng và triển khai chiến lược phát triển, kế hoạch đào tạo, giám sát toàn bộ quá trình đào tạo; Tổ chức triển khai các hoạt động thuộc lĩnh vực công tác học sinh sinh viên. 

NHIỆM VỤ

1. Công tác xây dựng chiến lược và kế hoạch đào tạo

a) Tham mưu và giúp Trưởng khoa trong việc xác định quy mô và cơ cấu ngành, cấp đào tạo;

b) Xây dựng đề án, chiến lược phát triển các ngành đào tạo; Nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến và hoàn thiện nội dung, chương trình, giáo trình, quy trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo toàn diện;

c) Phối hợp với các Bộ môn xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, cụ thể hoá mục tiêu đào tạo theo từng giai đoạn; Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập cho từng khoá học, từng năm học, từng ngành, từng cấp đào tạo trong khoa.

2. Công tác theo dõi, giám sát quá trình đào tạo

a) Theo dõi, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo, nội dung, chương trình, giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra cũng như việc thực hiện kế hoạch chung của khoa;

b) Xây dựng thời khoá biểu, bố trí và điều hành lịch trình giảng dạy – học tập;

c) Xét lên lớp, xét thôi học, xét tốt nghiệp;

d) Quản lý và cấp phát các chứng chỉ theo quy định của nhà nước và của ĐHĐN.

3. Công tác học vụ

a) Xây dựng kế hoạch nhu cầu đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng, tham mưu cho lãnh đạo Khoa trong việc ký hợp đồng giảng viên thỉnh giảng theo kế hoạch đào tạo của Khoa;

b) Tham mưu cho lãnh đạo Khoa, các chế độ chính sách đối với cán bộ giảng dạy trong khoa và cán bộ thỉnh giảng, phục vụ giảng dạy theo quy định chung của ĐHĐN;

c) Tổng hợp và làm các báo cáo hoạt động đào tạo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của ĐHĐN;

 d) Kiểm tra báo cáo thống kê và xác nhận khối lượng giảng dạy của tất cả giảng viên tham gia giảng dạy;

e) Quản lý hành chính về giáo vụ và học vụ các bậc đào tạo của Khoa theo đúng các quy chế về đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tập hợp, thống kê và xử lý các thông tin về giáo vụ và học vụ. Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về đào tạo của Khoa.

4. Công tác học sinh sinh viên

a)  Quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên trong suốt quá trình học tập tại Khoa; gắn kết giữa nhà trường với gia đình và xã hội của người học;

b) Nắm bắt tình hình học sinh sinh viên; tổ chức thực hiện đón tiếp sinh viên đầu khóa; cố vấn học tập cho sinh viên thông qua lực lượng giảng viên;

c) Tham gia tư vấn, giải quyết chế độ chính sách cho học sinh sinh viên, tìm kiếm các nguồn học bổng, hỗ trợ cho sinh viên;

d) Tổ chức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, phát triển các câu lạc bộ sinh viên gắn với định hướng nghề nghiệp giúp cho người học phát triển toàn diện;

e) Tổ chức thường xuyên và định kỳ (theo từng học kỳ) nắm bắt tình hình học tập và rèn luyện của sinh viên, các kiến nghị và đề xuất của sinh viên.

Danh sách cán bộ giảng viên

SttHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
1Tổ trưởng0905.122.887nhatquang19121984@gmail.com
2Chuyên viên0905.495.449pnmdieu@gmail.com
3ThS. Nguyễn Thị NhạnChuyên viên0905.707.207patnhan@gmail.com
4Chuyên viên0914.843.575suongttgdtc@gmail.com