Tổ Tổ chức Hành chính - Cơ sở vật chất


Địa chỉ :62 Ngô Sĩ Liên, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại :(+84.0236).3841325
Email :fpe.udn@ac.udn.vn
Tổ trưởng
ThS. Đàm Hùng Phi

CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp Trưởng khoa trong công tác hành chính, tổ chức, quản lý cơ sở vật chất, thi đua khen thưởng, thanh tra; tổng hợp và chuẩn bị các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng khoa.

NHIỆM VỤ

1. Công tác tổ chức, nhân sự

a) Tham mưu xây dựng đề án tổ chức, sắp xếp Khoa phù hợp với tình hình phát triển của Khoa, như: Xây dựng đề án thành lập, chia tách, sát nhập, cơ cấu các tổ, bộ môn, đơn vị phục vụ;

b) Xây dựng đề án vị trí việc làm của khoa;

c) Tham mưu xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến và thực thi các quy chế quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động; quy hoạch lộ trình học tập, nghiên cứu sinh của đội ngũ giảng viên trong Khoa;

d) Tham mưu sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ trong khoa  phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị hợp thành trong Khoa;

e) Làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức trong Khoa;

f) Đề xuất thành lập các Hội đồng khoa, các hội đồng tư vấn, tham mưu cho Trưởng khoa, như: Hội động tuyển dụng (cấp khoa), Hội đồng lương, Hội đồng thi đua – khen thưởng, kỷ luật,...

g) Thống kê và cập nhật dữ liệu cán bộ viên chức của khoa theo định kỳ và đột xuất;

h) Phối hợp các đơn vị liên quan để điều động cán bộ thực hiện nhiệm vụ coi thi các hệ đào tạo trong ĐHĐN, tham gia các Hội đồng thi do ĐHĐN tổ chức;

i) Làm đầu mối trong việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến CB, VC, HĐLĐ trong Khoa.

2. Công tác hành chính, cơ sở vật chất

a) Xây dựng chương trình, lập kế hoạch công tác của Khoa theo từng giai đoạn: tuần, tháng, quý, học kỳ và năm học;

b) Thực hiện công tác hành chính, như: tổng hợp văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu của Khoa. Soạn thảo, ban hành văn bản thuộc các lĩnh vực tổ chức, nhân sự, hành chính, văn thư, lưu trữ;

c) Quản lý Website của Khoa; đầu mối xét duyệt và cập nhật các thông tin đăng tải lên Website;

d) Bố trí phòng làm việc, lễ tân, khánh tiết, âm thanh, ánh sáng trong tất cả các phòng làm việc, phòng học do Khoa quản lý. Giám sát và bảo đảm các phương tiện kỹ thuật hoạt động tốt phục vụ công tác đào tạo và sinh hoạt trong khoa;

e) Thẩm định thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo khoa (Trưởng khoa và các Phó Trưởng khoa ký ban hành);

f) Theo dõi, nắm tình hình, tổng hợp, thống kê báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ, hành chính và các hoạt động của khoa;

g) Phối hợp tổ chức các hội nghị, các ngày lễ; tổ chức phục vụ lễ tân, khánh tiết của Khoa, phục vụ công tác của Lãnh đạo khoa và các hoạt động chung của Khoa;

h) Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp lãnh đạo khoa gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với đơn vị trong và ngoài ĐHĐN; tổ chức việc đối thoại với CB, VC, NLĐ theo định kỳ hàng tháng;

i) Tổng hợp các đề xuất và xây dựng các dự án mua sắm, trang bị máy móc và cơ sở vật chất.

3. Công tác thi đua, khen thưởng

a) Làm đầu mối chuẩn bị các báo cáo thi đua của đơn vị, các giải trình (khi Trưởng khoa phân công);

b) Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của toàn khoa;

c) Chuẩn bị hồ sơ đề nghị phong tặng các danh hiệu thi đua của cá nhân và Khoa Giáo dục Thể chất.

4. Công tác Thanh tra

a) Trực tiếp tiếp nhận và trình cấp thẩm quyền giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, sinh viên trong khoa;

b) Triển khai và cụ thể hóa các chủ trương của ĐHĐN trong điều kiện của Khoa Giáo dục Thể chất về công tác thanh tra, công tác phòng, chống tham nhũng phù hợp với các quy định hiện hành.

5. Công tác an ninh, trật tự, y tế 

a) Bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản các cơ sở do Khoa quản lý;

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh trật tự; phòng cháy chữa cháy và huấn luyện phòng cháy chữa cháy theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Phối hợp với các đơn vị hữu quan, lực lượng sinh viên khoa và công an các phường, quận có liên quan triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự và nếp sống lành mạnh trong khu học đường;

d) Phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị có liên quan trong và ngoài khoa làm tốt công tác điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, bảo mật và trật tự trị an, tính mạng và tài sản của cá nhân và tập thể trong toàn khoa;

e) Phối hợp với các đơn vị khác trong và ngoài khoa đảm bảo an ninh trật tự trong đón tiếp khách quốc tế;

f) Tổ chức trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô cho cán bộ, giảng viên và người lao động và khách đến công tác tại khoa;

g) Tham gia chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên; thực hiện việc hướng dẫn và kiểm tra công tác vệ sinh phòng dịch trong toàn ĐHĐN.

Danh sách cán bộ giảng viên

SttHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
1Tổ trưởng0935.205.558dhphi@kontum.udn.vn
2CN. Phạm Hoàng Tố TrinhChuyên viên02363.841.325
3Chuyên viên0905.421.189truongchivy0301@gmail.com
4Bảo vệ0935.096.209
5Nguyễn Thị Minh LoanNhân viên02363.841.325