Lĩnh vực hoạt động


1. ĐÀO TẠO VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng

1. Tổ chức đào tạo trình độ đại học trong lĩnh vực thể dục thể thao theo các quy định hiện hành; tham gia tổ chức triển khai các chương trình liên kết đào tạo với các trường trong và ngoài nước theo nhiệm vụ do Giám đốc ĐHĐN giao.

2. Thực hiện các chương trình đào tạo bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội, theo các qui định hiện hành.

Mở ngành đào tạo

1. Khoa được xây dựng đề án đăng ký mở mới các ngành, chuyên ngành đào tạo trong danh mục quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Điều kiện và quy trình mở ngành đào tạo được thực hiện theo quy định chung của Đại học Đà Nẵng và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuyển sinh

1. Khoa xây dựng đề án tuyển sinh phù hợp với yêu cầu, đặc thù của Khoa trình Giám đốc Đại học Đà Nẵng và Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

2. Đối với các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác nước ngoài, Khoa xây dựng đề án cho từng chương trình, trình Giám đốc Đại học Đà Nẵng phê duyệt và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức, quản lý đào tạo, đánh giá quá trình đào tạo

1. Khoa tổ chức và quản lý đào tạo theo quy định tại Điều 37 của Luật Giáo dục đại học; thực hiện đánh giá quá trình đào tạo và kết quả học tập của người học theo quy định tại các quy chế đào tạo.

2. Khoa tổ chức, quản lý, đánh giá quá trình đào tạo đối với chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định hiện hành của Nhà nước về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và theo quy định của Đại học Đà Nẵng.

3. Khoa được thỏa thuận, cam kết công nhận, chuyển đổi tín chỉ, kết quả học tập và các nội dung khác liên quan đến quá trình đào tạo khi thực hiện trao đổi sinh viên trong và ngoài nước trên cơ sở đảm bảo khối lượng kiến thức của chương trình đào tạo và phù hợp với các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Văn bằng, chứng chỉ

1. Giám đốc ĐHĐN ký văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ đối với các chương trình đào tạo do Khoa tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.

2. Những sinh viên tham gia chương trình trao đổi giữa Khoa với các trường đại học nước ngoài theo thỏa thuận công nhận chương trình, chuyển đổi tín chỉ lẫn nhau, sau khi được trường đại học nước ngoài cấp bằng tốt nghiệp, có thể được cấp thêm bằng tốt nghiệp của ĐHĐN nếu hoàn thành chương trình đào tạo và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng đào tạo

1. Khoa xây dựng và triển khai chính sách chất lượng, kế hoạch đảm bảo chất lượng dài hạn, ngắn hạn và thực hiện kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo.

2. Khoa đề xuất với Giám đốc ĐHĐN các cơ quan kiểm định hoặc các tổ chức quốc tế có uy tín để kiểm định và công nhận chất lượng các chương trình đào tạo của Khoa.

3. Hàng năm Khoa tổ chức đánh giá và báo cáo công khai kết quả hoạt động quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm cải tiến chất lượng và tiếp cận các tiêu chí xếp hạng chương trình đào tạo đại học trên thế giới về lĩnh vực thể dục thể thao.

2. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Hoạt động nghiên cứu khoa học

1. Khoa tổ chức thường xuyên các hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, góp phần giải quyết các yêu cầu của thực tiễn, thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học trong lĩnh vực thể dục thể thao; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức về lĩnh vực thể dục thể thao;

2. Triển khai ứng dụng các sản phẩm, kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạt động đào tạo.

3. Tư vấn và dịch vụ: Tổ chức tư vấn về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, cung cấp dịch vụ cho sinh viên, tư vấn học đường các vấn đề về định hướng phát triển nghề nghiệp;

4. Triển khai mô hình gắn kết: Khoa - Sở Văn hoá và Thể thao, trường học trong các hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học, góp phần hình thành kỹ năng và ý thức nghề nghiệp trong tương lai của người học; nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên trong khoa.

Hợp tác quốc tế

Khoa đẩy mạnh các hoạt động liên kết, hợp tác quốc tế, xây dựng và triển khai các chiến lược dài hạn và ngắn hạn về HTQT để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thể dục thể thao. Khoa thực hiện nghiêm túc việc báo cáo đoàn ra và đoàn vào, thực hiện nghiêm túc chính sách đối ngoại của Đảng, chấp hành quy định hiện hành của nhà nước và của ĐHĐN.