Chức năng - Nhiệm vụ


Chức năng

Khoa Giáo dục Thể chất là đơn vị chuyên môn có các chức năng sau:

1. Khoa Giáo dục Thể chất có chức năng giảng dạy các môn học Giáo dục thể chất cho học sinh sinh viên các ngành đào tạo trong toàn Đại học Đà Nẵng;

2. Đào tạo trình độ đại học các chuyên ngành thể dục thể thao trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành.

3.Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

4. Hợp tác chặt chẽ với các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng về công tác thực tập cho sinh viên chuyên ngành thể dục thể thao.

Nhiệm vụ

1. Xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học các môn học giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên các ngành đào tạo; phối hợp với các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc của Đại học Đà Nẵng tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học đã được thống nhất, phê duyệt.

2. Xây dựng đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo; xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo và chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức và quản lý quá trình đào tạo trình độ đại học các chuyên ngành thể dục thể thao.

3.Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo; nghiên cứu và thực hiện cải tiến phương pháp giảng dạy, giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực giáo dục thể chất.

4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; trực tiếp quản lý và tham gia quản lý học sinh, sinh viên, đáp ứng yêu cầu của quá trình đào tạo và chuẩn đầu ra theo chương trình đào tạo.

5. Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên; làm thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức cấp phát chứng chỉ môn học giáo dục thể chất cho người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Đà Nẵng.

6. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo; tham gia công tác kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Đà Nẵng.

7. Quản lý viên chức của khoa và đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa trình Giám đốc Đại học Đà Nẵng quyết định; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên; tổ chức đánh giá viên chức trong Khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý các cấp theo quy định của Đại học Đà Nẵng.

8. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và Đại học Đà Nẵng; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

9. Tổ chức hoạt động liên kết với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, chủ động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực liên quan theo quy định phân cấp của Đại học Đà Nẵng

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Đại học Đà Nẵng giao.