Tổ Nghiên cứu khoa học - Đảm bảo chất lượng - HTQT


Địa chỉ :62 Ngô Sĩ Liên, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại :(+84.0236).3841325
Email :fpe.udn@ac.udn.vn
Tổ trưởng
TS. Đào Thị Thanh Hà

CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp việc cho Trưởng khoa xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, triển khai, quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thể dục thể thao; Tổ chức triển khai và giám sát các hoạt động hợp tác quốc tế, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ khoa học công nghệ

a) Đề xuất, xây dựng kế hoạch phát triển khoa học công nghệ của Khoa Giáo dục Thể chất cho từng giai đoạn và hàng năm;

b) Triển khai và kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp;

c) Phối hợp với các bộ phận chức năng có liên quan để tổ chức, triển khai, thực hiện các chủ trương, chế độ và chính sách về nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong Khoa;

d) Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan đăng ký bản quyền, quản lý và khai thác các thông tin về sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong Khoa;

e) Tổ chức, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học về thể dục thể thao  trong nước và quốc tế;

f) Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên Khoa.

2. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế

a) Tham mưu xây dựng định hướng và kế hoạch hợp tác quốc tế;

b) Xúc tiến và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế của Khoa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất và NCKH trong lĩnh vực GDTC;

c) Phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết thủ tục đoàn ra, đoàn vào, hỗ trợ thủ tục cho cán bộ viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ở nước ngoài;

d) Hỗ trợ các thủ tục, tài liệu cho CBVC& NLĐ trong Khoa về công tác hợp tác quốc tế .

3. Nhiệm vụ khảo thí

a) Tham mưu ban hành các quy định về công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục đại học phù hợp với các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí của các đơn vị trong Khoa;

c) Chủ trì, làm đầu mối xây dựng mục tiêu, kế hoạch, quy trình, quy định về công tác khảo thí phù hợp với thực tế;

d) Phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu cho lãnh đạo khoa trong công tác tuyển sinh, thi tốt nghiệp, thi kết thúc học phần đối với sinh viên các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Khoa;

e) Phối hợp với các bộ môn, xây dựng, bổ sung, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi đối với các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Khoa Giáo dục Thể chất;

f) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thanh tra, giám sát, kiểm tra công tác khảo thí;

g) Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi theo quy định;

h) Nghiên cứu, cập nhật, đề xuất với Trưởng khoa áp dụng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác khảo thí, phương pháp thi theo hướng chính quy, hiện đại và hội nhập;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan khảo thí do Trưởng khoa phân công.

4. Nhiệm vụ đảm bảo chất lượng

a) Tham mưu cho Trưởng khoa ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Hướng dẫn thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của các đơn vị có liên quan, cá nhân trong Khoa Giáo dục Thể chất;

c) Làm đầu mối xây dựng mục tiêu, quy trình, quy định về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục phù hợp với thực tế nhu cầu đào tạo ngành Thể dục Thể thao trong nước và trên thế giới;

d) Đề xuất các chủ trương, biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục trong toàn khoa;

e) Phối hợp, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục với các đơn vị, tổ chức có liên quan trong và ngoài nước;

f) Tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Khoa Giáo dục Thể chất thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo chất lượng giáo dục cho các đơn vị liên quan về đào tạo các chuyên ngành Thể dục Thể thao;

g) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thanh tra, giám sát, kiểm tra công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Khoa;

h) Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đảm bảo chất lượng giáo dục theo sự phân công của Trưởng khoa.  

Danh sách cán bộ giảng viên

SttHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
1Tổ trưởng0935.303.368thanhha.xu@gmail.com