Thời khóa biểu lớp học phần


Học kỳ :
Học phần :
Lớp học phần :
Tuần :

BuổiTiếtThứ 2
20/05/2024
Thứ 3
21/05/2024
Thứ 4
22/05/2024
Thứ 5
23/05/2024
Thứ 6
24/05/2024
Thứ 7
25/05/2024
Chủ nhật
26/05/2024
 Lớp B22-GDTC4-BB-01 * Giảng viên: Nguyễn Ngọc Huy * Số lượng: 50/50 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp B22-GDTC4-BB-02 * Giảng viên: Nguyễn Ngọc Huy * Số lượng: 46/46 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp B22-GDTC4-BB-03 * Giảng viên: Nguyễn Ngọc Huy * Số lượng: 50/50 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp B22-GDTC4-BB-04 * Giảng viên: Nguyễn Ngọc Huy * Số lượng: 50/50 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp B22-GDTC4-BB-05 * Giảng viên: Nguyễn Ngọc Huy * Số lượng: 50/50 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp B22-GDTC4-BB-06 * Giảng viên: Nguyễn Ngọc Huy * Số lượng: 49/49 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp B22-GDTC4-BB-07 * Giảng viên: Nguyễn Ngọc Huy * Số lượng: 50/50 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp B22-GDTC4-BB-08 * Giảng viên: Nguyễn Ngọc Huy * Số lượng: 50/50 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp B23-GDTC2-BB-01 * Giảng viên: Nguyễn Ngọc Huy * Số lượng: 45/45 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp B23-GDTC2-BB-02 * Giảng viên: Nguyễn Ngọc Huy * Số lượng: 47/47 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp B23-GDTC2-BB-03 * Giảng viên: Nguyễn Ngọc Huy * Số lượng: 49/49 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp B23-GDTC2-BB-04 * Giảng viên: Nguyễn Ngọc Huy * Số lượng: 47/47 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp B23-GDTC2-BB-05 * Giảng viên: Nguyễn Ngọc Huy * Số lượng: 49/49 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp B23-GDTC2-BB-06 * Giảng viên: Nguyễn Ngọc Huy * Số lượng: 50/50 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp K23-GDTC2-BB-01 * Giảng viên: Hoàng Trọng Lợi * Số lượng: 47/47 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp K23-GDTC2-BB-02 * Giảng viên: Hoàng Trọng Lợi * Số lượng: 52/52 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp K23-GDTC2-BB-03 * Giảng viên: Hoàng Trọng Lợi * Số lượng: 51/51 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp K23-GDTC2-BB-04 * Giảng viên: Hoàng Trọng Lợi * Số lượng: 50/50 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp S22-GDTC4-BB-01 * Giảng viên: Cao Đức Anh * Số lượng: 48/48 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp S22-GDTC4-BB-06 * Giảng viên: Cao Đức Anh * Số lượng: 46/46 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp S22-GDTC4-BB-07 * Giảng viên: Cao Đức Anh * Số lượng: 44/44 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp S23-GDTC2-BB-01 * Giảng viên: Cao Đức Anh * Số lượng: 47/47 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp S23-GDTC2-BB-02 * Giảng viên: Cao Đức Anh * Số lượng: 48/48 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp S23-GDTC2-BB-03 * Giảng viên: Cao Đức Anh * Số lượng: 49/49 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp S23-GDTC2-BB-04 * Giảng viên: Cao Đức Anh * Số lượng: 40/40 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp S23-GDTC2-BB-05 * Giảng viên: Cao Đức Anh * Số lượng: 49/49 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp S23-GDTC2-BB-06 * Giảng viên: Cao Đức Anh * Số lượng: 49/49 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp S23-GDTC2-BB-07 * Giảng viên: Cao Đức Anh * Số lượng: 49/49 * Số tiết tuần: T1->8(4t)
 Lớp S23-GDTC2-BB-08 * Giảng viên: Cao Đức Anh * Số lượng: 50/50 * Số tiết tuần: T1->8(4t)