Giới thiệu


Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng là một đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, bộ máy, tài chính và hoạt động của Đại học Đà Nẵng, được thành lập theo Quyết định số 4585/QĐ-ĐHĐN ngày 31 tháng 07 năm 2014 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

- Tên tiếng Việt: Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng

- Tên tiếng Anh: The Faculty of Physical Education, Danang University

- Tên viết tắt: FPE – UD

- Địa chỉ: 62 Ngô Sĩ Liên, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

- Email: fpe.udn@gmail.com

- Website: www.fpe.udn.vn 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 /11/2010;

Căn cứ Luật Giáo dục và Luật Giáo dục sửa đổi năm 2012; Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12 /4 /2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 41/NĐ-CP, ngày 08 /5/2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ Giáo dục và đào tạo về chế độ làm việc đối với giảng viên;

Căn cứ Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của Bộ Giáo dục và đào tạo về chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.