Sơ đồ tổ chức


1. Lãnh đạo Khoa gồm 01 Trưởng khoa và từ 01 đến 02 Phó Trưởng khoa.

2. Các Tổ trực thuộc:

- Tổ Hành chính, Cơ sở vật chất;

- Tổ Đào tạo, Công tác sinh viên;

- Tổ Khoa học công nghệ, Đảm bảo chất lượng, Hợp tác quốc tế.

3. Các Bộ môn:

- Bộ môn Lý luận, Điền kinh, Thể dục;

- Bộ môn Thể thao tập thể;

- Bộ môn Thể thao cá nhân.

4. Trợ lý GDTC tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

5. Hội đồng Khoa và các Hội đồng tư vấn khác.

6. Giám đốc ĐHĐN quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Khoa trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa.

Trong quá trình hoạt động, Trưởng khoa cso thể trình Giám đốc ĐHĐN đề án điều chỉnh, bổ sung cơ cấu  tổ chức của Khoa nếu thấy cần thiết.