Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế


Hoạt động nghiên cứu khoa học

1. Khoa tổ chức thường xuyên các hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, góp phần giải quyết các yêu cầu của thực tiễn, thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học trong lĩnh vực thể dục thể thao; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức về lĩnh vực thể dục thể thao;

2. Triển khai ứng dụng các sản phẩm, kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạt động đào tạo.

3. Tư vấn và dịch vụ: Tổ chức tư vấn về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, cung cấp dịch vụ cho sinh viên, tư vấn học đường các vấn đề về định hướng phát triển nghề nghiệp;

4. Triển khai mô hình gắn kết: Khoa - Sở Văn hoá và Thể thao, trường học trong các hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học, góp phần hình thành kỹ năng và ý thức nghề nghiệp trong tương lai của người học; nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên trong khoa.

Hợp tác quốc tế

Khoa đẩy mạnh các hoạt động liên kết, hợp tác quốc tế, xây dựng và triển khai các chiến lược dài hạn và ngắn hạn về HTQT để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thể dục thể thao. Khoa thực hiện nghiêm túc việc báo cáo đoàn ra và đoàn vào, thực hiện nghiêm túc chính sách đối ngoại của Đảng, chấp hành quy định hiện hành của nhà nước và của ĐHĐN.