Giới thiệu

          Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng là một đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, bộ máy, tài chính và hoạt động của Đại học Đà Nẵng, được thành lập theo Quyết định số 4585/QĐ-ĐHĐN ngày 31 tháng 07 năm 2014 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG PHONG TRÀO THỂ THAO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG