Danh sách cán bộ Tổ Hành chính - Cơ sở vật chất


STT Thông tin cán bộ Chức vụ Hình ảnh
1
  • ThS. Đàm Hùng Phi

- Điện thoại: 0935205558

- Email: dhphi@kontum.udn.vn

- Lý lịch khoa học 

Tổ trưởng
2
  • CN. Phạm Thị Kim Huệ

- Điện thoại: 0983497682

- Email: huetan205@gmail.com

- Lý lịch khoa học

Thủ quỹ
3
  • CN. Trương Chí Vỹ

- Điện thoại: 0905421189

- Email: truongchivy301@gmail.com

- Lý lịch khoa học

Cơ sở vật chất
4
  • Huỳnh Thanh Hải

- Điện thoại: 0935096209

- Lý lịch khoa học

Nhân viên bảo vệ

 


Bài viết liên quan