Danh sách cán bộ Tổ Đào tạo - Công tác sinh viên


STT Thông tin cán bộ Chức vụ Hình ảnh
1
  • TS. Trần Lê Nhật Quang

- Điện thoại: 0905122887

- Email: nhatquang1912@yahoo.com

Lý lịch khoa học

Tổ trưởng

 

2
  • KS. Nguyễn Thị Sương

- Điện thoại: 0914843575

- Email: suongttgdtc@gmail.com

- Lý lịch khoa học

Chuyên viên
3
  • KS. Nguyễn Hữu Nam

- Điện thoại: 0973757176

- Email: huunam07t1@gmail.com

- Lý lịch khoa học

Chuyên viên
4
  • CN. Phan Nguyễn Mỹ Diệu

- Điện thoại: 0905495449

- Email: pnmdieu@gmail.com

- Lý lịch khoa học

Chuyên viên

 


Bài viết liên quan