Liên hệ


- Tổ Đào tạo - Công tác sinh viên:

SĐT: 0236.3841.325

Emai: fpe.udn@gmail.com; fpe.udn@ac.udn.vn

Fapage: https://www.facebook.com/khoaGiaoDucTheChatDHDN

- Trợ lý Giáo dục Thể chất tại các trường thành viên:

STT Địa điểm Thông tin cán bộ Chức vụ Hình ảnh
1

Trường Đại học Bách khoa

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

  • Thầy Trần Văn Châu

- Điện thoại: 0913488289

- Email: tvchaubr@gmail.com

Lý lịch khoa học

      Giảng viên         
2 Trường Đại học Kinh tế
  • Thầy Trần Ngọc Tú

- Điện thoại: 0948484786

- Email: tntugdtc@gmai.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên
3 Trường Đại học Sư phạm
  • Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng

- Điện thoại: 0973757117

- Email: thuyhang12.2008@gmail.com

Lý lịch khoa học

      Giảng viên
4 Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Thầy Nguyễn Đức Huấn

- Điện thoại: 0914082809

- Email: nguyenduchuan62@gmail.com

Lý lịch khoa học

      Giảng viên
5 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
  • Thầy Hà Văn Nghiệp

- Điện thoại: 0935088852

- Email: hvnghiep1963@gmail.com

Lý lịch khoa học

     Giảng viên
6

Trường Đại học CNTT và TT Việt - Hàn

Khoa Y dược

  • Thầy Tôn Long Cường

- Điện thoại: 0935112118

- Email: toncuong62@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên

Bài viết liên quan