Danh sách cán bộ Tổ NCKH - ĐBCL - HTQT


STT Thông tin cán bộ Chức vụ Hình ảnh
1
  • TS. Đào Thị Thanh Hà

- Điện thoại: 0935303368

- Email: thanhha.xu@gmail.com

- Lý lịch khoa học

Tổ trưởng
2
  • ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

- Điện thoại: 0973757176

- Email: thuyhang12.2008@gmail.com

- Lý lịch khoa học

Giảng viên
3
  • TS. Trần Lê Nhật Quang

- Điện thoại: 0905122887

- Email: nhatquang1912@yahoo.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên
4
  • ThS. Phan Ngọc Thiết Kế

- Điện thoại: 0905851002

- Email: pnthietke@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên

 


Bài viết liên quan