Ban chủ nhiệm khoa


STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Phân công công tác

Ghi chú

1

ThS. Võ Đình Hợp

- Điện thoại: 0903505699

- Email: vodinhhop@gmail.com

Lý học khoa học

 

Xây dựng và tổ chức chỉ đạo việc thực hiện chiến lược phát triển các ngành đào tạo, chiến lược phát triển Khoa. Quản lý, điều hành chung các công tác của Khoa: tổ chức; cán bộ; kế hoạch tài chính; thi đua khen thưởng. Chủ tịch các Hội đồng: HĐ giáo dục, HĐ khoa học đào tạo, HĐ khen thưởng…; Giảng dạy HSSV theo giờ giao định mức.

 

2

ThS. Trần Đình Liêm

- Điện thoại: 0914037250

- Email: tdinhliem@gmail.com

Lý lịch khoa học

Phụ trách các mảng công tác:

Giúp việc cho Trưởng khoa quản lý, điều hành các hoạt động về Đào tạo không chuyên, thi đua khen thưởng,…

 


Bài viết liên quan