Danh sách Bộ môn Thể thao Tập thể


STT Thông tin cán bộ Chức vụ Giảng dạy Hình ảnh
1
 • ThS. Đỗ Quốc Hùng

- Điện thoại: 0945558587

- Email: hungbumnuni@gmail.com

Lý lịch khoa học

Trưởng Bộ môn Bóng chuyền
2
 • ThS. Trần Vĩnh An

- Điện thoại: 0905050862

- Email: goltran175@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên Bóng rổ
3
 • CN. Trần Văn Châu

- Điện thoại: 0913488289

- Email: tvchaubr@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên Bóng rổ
4
 • CN. Tôn Long Cường

- Điện thoại: 0935112118

- Email: toncuong62@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên Bóng đá
5
 • ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung

- Điện thoại: 0973669758

- Email: dungquynhvn@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên Bóng chuyền
6
 • CN. Võ Văn Dũng

- Điện thoại: 0905572584

- Email: dungdn_1960@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên Bóng rổ
7
 • TS. Đào Thị Thanh Hà

- Điện thoại: 0935303368

- Email: thanhha.xu@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên Bóng chuyền
8
 • CN. Phạm Đức Hòa

- Điện thoại: 0905750705

- Email: duchoa87gdtc@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên Bóng chuyền
9
 • CN. Nguyễn Đức Huấn

- Điện thoại: 0914082809

- Email: nguyenduchuan62@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên Bóng chuyền
10
 • CN. Trần Ngọc Hùng

- Điện thoại: 0905027927

- Email: tranngochung2112@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên Bóng rổ
11
 • CN. Huỳnh Thái Hưng

- Điện thoại: 0905027827

- Email: hthung@ymai.com

Lý lịch khoa học

Giáo viên Bóng rổ
12
 • ThS. Trần Đình Liêm

- Điện thoại: 0914037250

- Email: tdinhliem@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên Bóng đá
13
 • CN. Hà Văn Nghiệp

- Điện thoại: 0935088852

- Email: hvnghiep1963@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên Bóng đá
14
 • ThS. Hà Quốc Pháp

- Điện thoại: 0905730790

- Email: quocphap88@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giáo viên Bóng đá
15
 • ThS. Đàm Hùng Phi

- Điện thoại: 0935205558

- Email: dhphi@kontum.udn.vn

Lý lịch khoa học

Giảng viên Bóng chuyền
16
 • ThS. Lê Quang Phước

- Điện thoại: 0934898990

- Email: quangphuocle22@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên Bóng rổ
17
 • TS. Trần Lê Nhật Quang

- Điện thoại: 0905122887

- Email: nhatquang1912@yahoo.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên Bóng rổ
18
 • ThS. Trần Văn Trường

- Điện thoại: 0905652554

- Email: truongbongda@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên Bóng đá
19
 • ThS. Nguyễn Văn Thắng

- Điện thoại: 0934800889

- Email: nguyenthangtdtt@gmail.com 

Giảng viên Bóng chuyền
20
 • ThS. Trương Anh Tuấn

- Điện thoại: 0984636088

- Email: truonganhtuan20986@gmail.com

Giảng viên Bóng chuyền

 


Bài viết liên quan