Chức năng - Nhiệm vụ


1. Trưởng Bộ môn:

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Khoa

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ

- Tổ chức phát triển nội dung, chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập

- Quản lý tài sản thuộc bộ môn, đề xuất xây dựng kế hoạch đầu tư, bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học

- Quản lý giảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên thuộc bộ môn theo phân cấp của Trưởng khoa. Phối hợp với các phòng ban chức năng trong viêc xây dựng kế hoạch; tổ chức thực hiện; chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, đánh giá giảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Trưởng khoa

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên và nhân viên thuộc bộ môn.

2. Giảng viên trong Bộ môn:

- Giảng dạy các học phần đã được phân công (cả lý thuyết và thực hành) theo yêu cầu của kế hoạch, chương trình đào tạo.

- Tham gia hướng dẫn và đánh giá, chấm thi

- Soạn bài giảng, bài hướng dẫn thực hành, tài liệu tham khảo môn học được phân công đảm nhiệm

- Chủ trì hoặc tham gia thiết kế xây dựng mục tiêu, kế hoạch, chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình

- Thực hiện nhiệm vụ NCKH đối với giảng viên, đồ dung học tập Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, các hoạt động NCKH

- Thực hiện đầy đủ các qui định về chuyên môn và nghiệp vụ, qui chế do Khoa quy định

- Tham gia quản lý đào tạo, chủ nhiệm lớp


Bài viết liên quan