Danh sách cán bộ Bộ môn Thể thao Cá nhân


STT Thông tin cán bộ Chức vụ Giảng dạy Hình ảnh
1
  • ThS. Hoàng Trọng Lợi

- Điện thoại: 0982220702

- Email: trong_loi2001@yahoo.com

Lý lịch khoa học

Trưởng Bộ môn Bóng bàn
2
  • ThS. Nguyễn Xuân Bách

- Điện thoại: 01266566535

- Email: nxb0403@gmail.com 

Lý lịch khoa học

Trợ giảng Cầu lông
3
  • ThS. Hà Thị Hân

- Điện thoại: 0941277416

- Email: misshanqb@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên Cầu lông
4
  • ThS. Võ Đình Hợp

- Điện thoại: 0903505699

- Email: vodinhhop@gmail.com

Lý học khoa học

Giảng viên Cầu lông
5
  • ThS. Phan Ngọc Thiết Kế

- Điện thoại: 0905851002

- Email: pnthietke@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giáo viên Cầu lông
6
  • ThS. Trần Minh Thế

- Điện thoại: 0972726738

- Email: minhthe158@gmail.com 

Lý lịch khoa học

Giảng viên Cầu lông
7
  • ThS. Cao Đức Anh

- Điện thoại: 0935164899

- Email: caoducanhdn@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên Bóng bàn
8
  • ThS. Phạm Hữu Thật

- Điện thoại: 0973720764

- Email: thatpham6@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên Võ Vovinam