Danh sách Bộ môn Lý luận - Điền kinh - Thể dục


STT Thông tin cán bộ Chức vụ Giảng dạy Hình ảnh
1
  • ThS. Nguyễn Thanh Giang

- Điện thoại: 0905265456

- Email: nguyenthanhgiang456@gmail.com

Lý lịch khoa học

Trưởng Bộ môn Thể dục
2
  • PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng

- Điện thoại: 0913412595

- Email: nttung@ac.udn.vn

Lý lịch khoa học

Giảng viên cao cấp Điền kinh
3
  • ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

- Điện thoại: 0973757117

- Email: thuyhang12.2008@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên

Thể dục

Thể dục nhịp điệu

4
  • ThS. Nguyễn Xuân Hiền

- Điện thoại: 02363841325

- Email: vn.xuanhien@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên Điền kinh
5
  • CN. Trần Văn Huệ

- Điện thoại: 0913477695

- Email: an_khang203@yahoo.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên Thể dục
6
  • ThS. Phạm Thị Phượng

- Điện thoại: 0976190069

- Email: phuongttgdtc@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên

Thể dục

Thể dục nhịp điệu

7
  • CN. Trần Ngọc Tú

- Điện thoại: 0914747989

- Email: tntugdtc@gmai.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên Điền kinh
8
  • ThS. Trần Thị Vi Vân

- Điện thoại: 0932565404

- Email: vivantran87@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên Điền kinh
9
  • ThS. Nguyễn Hữu Lực

- Điện thoại: 0905513275

- Email: luc.ngh@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên Thể dục

 


Bài viết liên quan