Cán bộ giảng viên


STT Thông tin cán bộ Chức vụ Hình ảnh
1
 • ThS. Võ Đình Hợp

- Điện thoại: 0903505699

- Email: vodinhhop@gmail.com

Lý học khoa học

Trưởng khoa
2
 • ThS. Trần Đình Liêm

- Điện thoại: 0914037250

- Email: tdinhliem@gmail.com

Lý lịch khoa học

Phó Trưởng khoa
3
 • ThS. Đỗ Quốc Hùng

- Điện thoại: 0945558587

- Email: hungbumnuni@gmail.com

Lý lịch khoa học

Trưởng Bộ môn

Thể thao Tập thể

4
 • ThS. Hoàng Trọng Lợi

- Điện thoại: 0982220702

- Email: trong_loi2001@yahoo.com

Lý lịch khoa học

Trưởng Bộ môn

Thể thao Cá nhân

5
 • ThS. Nguyễn Thanh Giang

- Điện thoại: 0905265456

- Email: nguyenthanhgiang456@gmail.com

Lý lịch khoa học

Trưởng Bộ môn

Lý luận - Điền kinh - Thể dục

6
 • TS. Đào Thị Thanh Hà

- Điện thoại: 0935303368

- Email: thanhha.xu@gmail.com

Lý lịch khoa học

Tổ trưởng

Tổ NCKH - ĐBCL- HTQT

7
 • ThS. Đàm Hùng Phi

- Điện thoại: 0935205558

- Email: dhphi@kontum.udn.vn

Lý lịch khoa học 

Tổ trưởng

Tổ Hành chính - CSVC

8
 • ThS. Nguyễn Xuân Hiền

- Điện thoại: 02363841325

- Email: vn.xuanhien@gmail.com

Lý lịch khoa học

Tổ trưởng

Tổ Đào tạo - CTSV

9
 • CN. Trần Văn Châu

- Điện thoại: 0913488289

- Email: tvchaubr@gmail.com

Lý lịch khoa học

Trợ lý GDTC

tại trường ĐH Bách khoa

10
 • CN. Trần Ngọc Tú

- Điện thoại: 0914747989

- Email: tntugdtc@gmai.com

Lý lịch khoa học

Trợ lý GDTC

tại trường ĐH Kinh tế

11
 • ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

- Điện thoại: 0973757117

- Email: thuyhang12.2008@gmail.com

Lý lịch khoa học

Trợ lý GDTC

tại trường ĐH Sư phạm

12
 • CN. Nguyễn Đức Huấn

- Điện thoại: 0914082809

- Email: nguyenduchuan62@gmail.com

Lý lịch khoa học

Trợ lý GDTC

tại trường ĐH Ngoại ngữ

13
 • CN. Tôn Long Cường

- Điện thoại: 0935112118

- Email: toncuong62@gmail.com

Lý lịch khoa học

Trợ lý GDTC

tại trường CĐCNTT -

Khoa Y dược- 

Viện Việt - Anh

14
 • ThS. Trần Vĩnh An

- Điện thoại: 0905050862

- Email: goltran175@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên
15
 • ThS. Nguyễn Xuân Bách

- Điện thoại: 01266566535

- Email: nxb0403@gmail.com 

Lý lịch khoa học

Giảng viên
16
 • CN. Phan Nguyễn Mỹ Diệu

- Điện thoại: 0905495449

- Email: pnmdieu@gmail.com

Lý lịch khoa học

Chuyên viên
17
 • ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung

- Điện thoại: 0973669758

- Email: dungquynhvn@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên
18
 • CN. Võ Văn Dũng

- Điện thoại: 0905572584

- Email: dungdn_1960@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên
19
 • Huỳnh Thanh Hải

- Điện thoại: 0935096209

- Email: 

- Lý lịch khoa học

Bảo vệ
20
 • Dương Thị Hạnh

- Điện thoại: 01216739357

- Email:

- Lý lịch khoa học

Nhân viên vệ sinh
21
 • CN. Phạm Đức Hòa

- Điện thoại: 0905750705

- Email: duchoa87gdtc@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên
22
 • CN. Phạm Thị Kim Huệ

- Điện thoại: 0983497682

- Email: huetan205@gmail.com

- Lý lịch khoa học

Thủ quỹ
23
 • CN. Trần Văn Huệ

- Điện thoại: 0913477695

- Email: an_khang203@yahoo.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên
24
 • CN. Trần Ngọc Hùng

- Điện thoại: 0905027927

- Email: tranngochung2112@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên
25
 • ThS. Lê Quốc Huy

- Điện thoại: 0914242423

- Email: quochuygdtc@gmail.com

Lý lịch khoa học

Huấn luyện viên

Trung tâm Thể thao

26
 • CN. Huỳnh Thái Hưng

- Điện thoại: 0905027827

- Email: hthung@ymai.com

Lý lịch khoa học

Giáo viên
27
 • ThS. Phan Ngọc Thiết Kế

- Điện thoại: 0905851002

- Email: pnthietke@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giáo viên
28
 • ThS. Nguyễn Hữu Lực

- Điện thoại: 0905513275

- Email: luc.ngh@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên
29
 • KS. Nguyễn Hữu Nam

- Điện thoại: 0973757176

- Email: huunam07t1@gmail.com

- Lý lịch khoa học

Chuyên viên
30
 • CN. Nguyễn Nam

- Điện thoại: 0902416364

- Email: hanhnguyen13241190@gmail.com

Lý lịch khoa học

Huấn luyện viên

Trung tâm Thể thao

31
 • CN. Hà Văn Nghiệp

- Điện thoại: 0935088852

- Email: hvnghiep1963@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên
32
 • ThS. Hà Quốc Pháp

- Điện thoại: 0905730790

- Email: quocphap88@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giáo viên
33
 • ThS. Lê Quang Phước

- Điện thoại: 0934898990

- Email: quangphuocle22@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên
34
 • ThS. Phạm Thị Phượng

- Điện thoại: 0976190069

- Email: phuongttgdtc@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên
35
 • TS. Trần Lê Nhật Quang

- Điện thoại: 0905122887

- Email: nhatquang1912@yahoo.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên
36
 • KS. Nguyễn Thị Sương

- Điện thoại: 0914843575

- Email: suongttgdtc@gmail.com

- Lý lịch khoa học

Chuyên viên
37
 • ThS. Trần Minh Thế

- Điện thoại: 0972726738

- Email: minhthe158@gmail.com 

Lý lịch khoa học

Giảng viên
38
 • ThS. Trương Anh Tuấn

- Điện thoại: 0984636088

- Email: truonganhtuan20986@gmail.com 

Lý lịch khoa học

Giảng viên
39
 • ThS. Trần Thị Vi Vân

- Điện thoại: 0932565404

- Email: vivantran87@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên
40
 • CN. Trương Chí Vỹ

- Điện thoại: 0905421189

- Email: truongchivy301@gmail.com

Lý lịch khoa học

Huấn luyện viên
41
 • ThS. Cao Đức Anh

- Điện thoại: 0935164899

- Email: caoducanhdn@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên
42
 • ThS. Phạm Hữu Thật

- Điện thoại: 0973720764

- Email: thatpham6@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên
43
 • ThS. Trần Văn Trường

- Điện thoại: 0905652554

- Email: truongbongda@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên
44
 • ThS. Hà Thị Hân

- Điện thoại: 0941277416

- Email: misshanqb@gmail.com

Lý lịch khoa học

Giảng viên
45
 • ThS. Trần Minh Thế

- Điện thoại: 0972726738

- Email: minhthe158@gmail.com 

Lý lịch khoa học

Giảng viên

 


Bài viết liên quan