Quy định thi môn năng khiếu TDTT


Nội dung Ghi chú

Ngành Giáo dục Thể chất: Gồm 2 nội dung:

- Nội dung 1: Bật xa tại chỗ

Mỗi thí sinh thực hiện 2 lần, lấy thành tích cao nhất. Thí sinh thực hiện đứng tại chỗ bằng 2 chân trên vạch quy định, bật về phía trước và rơi xuống bằng 2 chân. Thành tích được xác định là khoảng cách từ điểm rơi gần nhất tới mép trên của vạch quy định. Thành tích được đo bằng centimet, lấy thành tích cao nhất, chấm điểm theo Barem.

- Nội dung 2: Chạy 100m

Mỗi thí sinh thực hiện 1 lần chạy ở tư thế xuất phát cao theo ô chạy, đợt chạy quy định. Không tính thành tích khi thí sinh phạm quy. Thành tích được đo  thời gian bằng đồng hồ bấm tay, chấm điểm theo Barem.

- Mỗi nội dung được chấm theo thang điểm 5.

- Điểm thi môn năng khiếu là tổng điểm của 2 nội dung, được tính hệ số 2 và tính đến 2 số lẻ thập phân.

- Thí sinh bị điểm 0 môn năng khiếu nếu bỏ thi 1 trong 2 nội dung.

- Điểm thi môn năng khiếu phải lớn hơn hoặc bằng 5 (chưa nhân hệ số 2).

 


Bài viết liên quan