Image

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Cơ cấu tổ chức


1. Ban Chủ nhiệm khoa gồm Trưởng khoa và từ 01 đến 02 Phó Trưởng khoa. Trưởng khoa do Giám đốc Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm, chịu trách nhiệm quản lý tất cả các mặt hoạt động của khoa. Phó Trưởng khoa do Giám đốc Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng khoa, giúp Trưởng khoa phụ trách các mặt công tác do Trưởng khoa phân công và chịu trách nhiệm trực tiếp về các mặt công tác này. Nhiệm kỳ của Trưởng khoa là 5 năm, theo nhiệm kỳ của Giám đốc. Trưởng khoa có thể được bổ nhiệm lại, nhưng không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Nhiệm kỳ của Phó Trưởng khoa theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa và có thể được bổ nhiệm lại.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa được thực hiện theo Điều lệ trường đại học và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng.

 2. Khoa có các bộ môn:

  a. Bộ môn Lý luận, Điền kinh, Thể dục,  giảng dạy các môn học bắt buộc và tự chọn cho học sinh, sinh viên theo quy định của chương trình đào tạo;

  b. Bộ môn Thể thao tập thể, gồm các môn học tự chọn: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném,...

  c. Bộ môn Thể thao cá nhân, gồm các môn học tự chọn: bóng bàn, cầu lông, quần vợt, võ thuật, cờ,…

  d. Các bộ môn khác được thành lập theo yêu cầu đào tạo các chuyên ngành Giáo dục Thể chất hoặc do nhu cầu hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Nhiệm vụ của Trưởng bộ môn, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Trưởng bộ môn được thực hiện theo Điều lệ trường đại học và các quy định hiện hành.

3. Hội đồng khoa

a. Hội đồng khoa được thành lập để tư vấn cho Trưởng khoa thực hiện các nhiệm vụ của khoa. Hội đồng khoa có số thành viên là số lẻ, bao gồm: Trưởng khoa, các Phó trưởng khoa, các Trưởng bộ môn và có thể có một số giảng viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm liên quan đến phát triển chuyên môn của khoa.

b. Trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa, Giám đốc Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm các thành viên của Hội đồng khoa. Thủ tục bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng khoa, số lượng thành viên và thủ tục lựa chọn các thành viên, việc tổ chức hoạt động của Hội đồng khoa được thực hiện theo quy định của Điều lệ trường đại học và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng.

4. Khoa được thành lập các hội đồng tư vấn khác cho Trưởng khoa về các vấn đề liên quan đến hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, gắn kết đào tạo với nhu cầu xã hội,… Thủ tục thành lập các hội đồng tư vấn được thực hiện theo quy định hiện hành.

5. Khoa có Tổ Hành chính, Đào tạo giúp việc cho Ban Chủ nhiệm khoa thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của khoa, gồm có cán bộ văn phòng chuyên trách và các trợ lý thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do tổ trưởng  phân công.

 Nhiệm vụ của Tổ trưởng Tổ Hành chính, Đào tạo, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm được thực hiện theo quy định hiện hành.

6. Khoa có các trợ lý Giáo dục Thể chất các trường thành viên, thực hiện các nhiệm vụ do Ban chủ nhiệm khoa phân công (quản lý trang thiết bị, dụng cụ giảng dạy, phối hợp với các trường bố trí sân bãi tập luyện, hỗ trợ công tác giáo vụ và hoạt động phong trào,…).